Đấu thầu

Gói số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực huyện Cầu Kè năm 2024

Thứ ba, 21/11/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cấp điện khu vực huyện Cầu Kè năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Mã TBMT: IB2300322420

Nguồn vốn: Vốn KHCB + vốn vay thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 13:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 114.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong