Đấu thầu

Gói thầu số 7: Xây lắp (bao gồm lắp đặt VTTB nhất thứ và TNHC)

Thứ ba, 21/11/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300290399

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/11/2023 14:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong