Đấu thầu

Gói thầu 01/SC: Cung cấp vật tư và thi công Sửa chữa Nhà điều hành sản xuất Điện lực Thành Cổ

Thứ năm, 25/5/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Mã TBMT: IB2300090936

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 24/05/2023 09:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 31/05/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong