Đấu thầu

Gói thầu 02: Dây cáp điện

Thứ hai, 18/9/2023 | 14:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các công trình ĐTXD lưới điện bổ sung năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN

Mã TBMT: IB2300234359

Nguồn vốn: Vốn KHCB Tổng công ty Điện lực miền Nam và vốn vay tín dụng thương mại

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 08:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/09/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 153 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 96.558.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong