Đấu thầu

Gói thầu 02/SXK2023/TTĐPY: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ quản lý vận hành

Thứ tư, 6/12/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ quản lý vận hành thuê

Bên mời thầu: Truyền tải điện Phú Yên Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2300348085

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất khác năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/12/2023 16:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/12/2023 07:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong