Đấu thầu

Gói thầu số 11/2024: "Cung cấp dịch vụ bảo vệ"

Thứ tư, 6/12/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo vệ của Công ty Thí nghiệm Điện lực Tp.HCM năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300325860

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/12/2023 15:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 38.491.200 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong