Đấu thầu

Gói thầu GTSCL04-2024: Thi công thay dây mắc điện khu vực 2 năm 2024

Thứ ba, 5/12/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn TSCĐ thay dây mắc điện năm 2024 - khu vực 2

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ

Mã TBMT: IB2300320997

Nguồn vốn: SCL năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 04/12/2023 09:32

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.600.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong