Đấu thầu

Gói thầu: Thuê bốc xếp vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác kho năm 2024

Thứ ba, 5/12/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê bốc xếp vận chuyển hàng hóa phục vụ công tác kho năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Mã TBMT: IB2300347195

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 04/12/2023 08:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 40 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong