Đấu thầu

Gói thầu: Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đến hạn đợt 2 năm 2023

Thứ ba, 5/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đến hạn đợt 2 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300347119

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 04/12/2023 08:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong