Đấu thầu

Gói thầu 04DV.CPSX2024-ĐB1: Dịch vụ bảo vệ năm 2024 của Truyền tải điện Đông Bắc 1

Thứ sáu, 8/12/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Bảo vệ mục tiêu thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 của Truyền tải điện Đông Bắc 1

Bên mời thầu: Công ty truyền tải điện 1, Truyền tải điện Đông Bắc 1

Mã TBMT: IB2300353770

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 10:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 33.334.716 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong