Đấu thầu

Gói thầu HH-01: Sửa chữa Stator tổ máy H2

Thứ năm, 7/12/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đại tu tổ máy phát điện H2 năm 2023 – Công ty Thủy điện Quảng Trị

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300351379

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Thủy điện Quảng Trị - Tổng Công ty Phát điện 2

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/12/2023 08:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong