Đấu thầu

Gói thầu số 10: Cung cấp và vận chuyển MBA 220kV-250MVA

Thứ năm, 7/12/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trạm biến áp 220kV 220kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300318568

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 09:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.200.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong