Đấu thầu

Gói thầu số 02/TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình:Cải tạo nhà kho dự án để đảm bảo PCCC và lưu giữ chất thải nguy hại

Thứ năm, 7/12/2023 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo nhà kho dự án để đảm bảo PCCC và lưu giữ chất thải nguy hại

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Mã TBMT: IB2300350075

Nguồn vốn: Vốn vay Thương mại và Khấu hao cơ bản CPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 09:51

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong