Đấu thầu

Gói thầu 23TBC-G79: Cung cấp tủ hợp bộ 24kV

Thứ sáu, 8/12/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD, SCL đợt 1 năm 2023

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300316559

Nguồn vốn: ĐTXD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 10:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 630.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong