Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trụ sở các Đội Truyền tải điện và Trạm biến áp do Truyền tải điện Quảng Bình quản lý năm 2024

Thứ năm, 7/12/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chi phí Truyền tải năm 2024

Bên mời thầu: TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUẢNG BÌNH-CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Mã TBMT: IB2300351779

Nguồn vốn: Chi phí Truyền tải năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 10:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong