Đấu thầu

Gói thầu mua sắm 06 phương tiện vận tải 07 chỗ ngồi loại 02 cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Thứ năm, 7/12/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói thầu mua sắm 06 phương tiện vận tải 07 chỗ ngồi loại 02 cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Nam

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH

Mã TBMT: IB2300327033

Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng của EVNSPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/12/2023 08:04

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 120.060.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong