Đấu thầu

Gói thầu 24-18/HH Quần áo BHLĐ và trang phục bảo vệ

Thứ năm, 30/11/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2024 Công ty Điện lực Bình Định

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

Mã TBMT: IB2300334842

Nguồn vốn: SXKD năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:42

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 135 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 5.889.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong