Đấu thầu

Gói thầu: Sửa chữa bảng tên Công ty Truyền tải điện 4

Thứ năm, 30/11/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa bảng tên Công ty Truyền tải điện 4

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300341670

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2023

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 30/11/2023 09:54

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/12/2023 08:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong