Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ đường dây 500kV và hành lang an toàn đường dây 500kV thuộc Truyền tải điện Kon Tum quản lý năm 2024

Thứ sáu, 1/12/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo vệ đường dây 500kV và hành lang an toàn đường dây 500kV thuộc Truyền tải điện Kon Tum quản lý năm 2024

Bên mời thầu: Truyền tải điện Kon Tum

Mã TBMT: IB2300334952

Nguồn vốn: Chi phí Truyền tải năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/11/2023 08:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong