Đấu thầu

Gói thầu: Thuê hệ thống UPS 40kVA để khắc phục sự cố cấp điện cho các thiết bị thị trường điện A0 tại A2

Thứ sáu, 1/12/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê hệ thống UPS 40kVA để khắc phục sự cố cấp điện cho các thiết bị thị trường điện A0 tại A2

Bên mời thầu: Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Nam

Mã TBMT: IB2300341832

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất bổ sung

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 30/11/2023 09:44

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong