Đấu thầu

Gói thầu: Bảo dưỡng phần mềm PSSE và phần mềm SINCAL

Thứ ba, 19/9/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Bảo dưỡng phần mềm PSSE và phần mềm SINCAL

Bên mời thầu: TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300222702

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 17:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/09/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong