Đấu thầu

Gói 02: Đo vẽ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Thứ hai, 18/9/2023 | 14:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Đường dây 110kV trạm 110kV Phước Long – Trạm 110kV Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã TBMT: IB2300230760

Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và vốn tự có của EVNSPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 08:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/09/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong