Đấu thầu

Gói thầu số 21: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho CBCNV Công ty Điện lực Tiền Giang năm 2023

Thứ hai, 18/9/2023 | 14:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho CBCNV Công ty Điện lực Tiền Giang năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang

Mã TBMT: IB2300233122

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tiền Giang

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 07:52

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/10/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 16.625.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong