Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp bình tụ

Thứ tư, 21/2/2024 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chi phí: Mua bổ sung bình tụ các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên và dự phòng năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400028030

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 17:56

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 53.800.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong