Đấu thầu

Gói thầu: xây lắp

Thứ năm, 30/11/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: DZ 35kV lộ 377E9.8 (lộ 371E9.41)- ĐL Khu vực Như Thanh - Như Xuân

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300337549

Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:50

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 70 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong