Đấu thầu

Gói thầu số 01/XL: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp

Thứ năm, 30/11/2023 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Điện lực Hội An năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Mã TBMT: IB2300326474

Nguồn vốn: VTM và KHCB

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 170 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Tên dự toán mua sắm: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chống quá tải lưới điện khu vực Điện lực Hội An năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM

Mã TBMT: IB2300326474

Nguồn vốn: VTM và KHCB

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 170 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong