Đấu thầu

Gói thầu số 07: Đo kiểm tra môi trường lao động năm 2024

Thứ năm, 30/11/2023 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh diện năm 2024

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

Mã TBMT: IB2300337670

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty NĐMD

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 29/11/2023 09:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong