Đấu thầu

Gói 51-2023: Sim và dịch vụ truyền dữ liệu

Thứ tư, 6/12/2023 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Sim và dịch vụ truyền dữ liệu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Mã TBMT: IB2300334517

Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2023 của Công ty Điện lực An Giang

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/12/2023 07:54

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong