Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp

Thứ tư, 6/12/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo giảm tổn thất, nâng cao chất lượng điện năng lưới điện hạ thế nông thôn khu vực huyện Bắc Hà, Si Ma Cai năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300349539

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/12/2023 16:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 130.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong