Đấu thầu

Gói thầu: Cung ứng dịch vụ thuê lao động ngoài làm việc cho PC Ninh Thuận

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:44 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung ứng dịch vụ thuê lao động ngoài làm việc cho Công ty Điện lực Ninh Thuận

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Mã TBMT: IB2300007643

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty Điện lực Ninh Thuận

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 16:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 27.206.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong