Đấu thầu

Gói thầu E-SCL06-2024: Sửa chữa lớn năm 2024

Thứ tư, 7/2/2024 | 11:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2024. Danh mục: Công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La. Hạng mục: Gian máy. Mục: Xử lý thấm thép ốp khuỷu côn hút tổ máy H6

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400026016

Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2024 - Công ty Thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 09:51

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

 

Muasamcong