Đấu thầu

Gói thầu GS 22-13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình-Thuộc dự án: “Phát triển lưới điện trung thế các tuyến dây Gò Lao, Rạch Tra trạm 110kV Đông Thạnh”

Thứ năm, 9/2/2023 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: KHLCNT Gói thầu XL 22-13: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình; Gói thầu GS 22-13: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Thuộc dự án: “Phát triển lưới điện trung thế các tuyến dây Gò Lao, Rạch Tra trạm 110kV Đông Thạnh”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN

Mã TBMT: IB2300015120

Nguồn vốn: KHCB

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 09/02/2023 08:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong