Đấu thầu

Gói thầu 01/SC: Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa công trình Sửa chữa xe ô tô 73L4079 và 73A-01582 năm 2023

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa xe ô tô 73L-4079 và 73A-01582 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

Mã TBMT: IB2300016055

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2023 của EVNCPC

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 09/02/2023 08:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/02/2023 09:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong