Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn Đánh giá tác động môi trường

Thứ năm, 9/2/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng xuất tuyến đường dây 35kV sau trạm biến áp 110kV Yên Châu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Mã TBMT: IB2300015787

Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 09/02/2023 08:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong