Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm công tơ dự phòng cho hệ thống đo đếm ranh giới

Thứ sáu, 19/4/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm công tơ dự phòng cho hệ thống đo đếm ranh giới

Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2400076768

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 19/04/2024 08:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/04/2024 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tuần

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong