Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị điện nhất thứ và phụ kiện năm 2023

Thứ ba, 19/9/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng chiến lược lưới truyền tải điện thuộc EVNNPT do Công ty Truyền tải điện 1 quản lý

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300235435

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/09/2023 15:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/09/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 17.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong