Đấu thầu

Gói thầu số 17/2023: Dụng cụ an toàn, thi công

Thứ ba, 19/9/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác sản xuất kinh doanh

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Mã TBMT: IB2300229560

Nguồn vốn: Vốn ĐTXD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 18/09/2023 16:40

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/09/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong