Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị thuốc diệt cỏ cho các Trạm biến áp và Tổ TTLĐ thuộc TTĐ Miền Tây 1

Thứ ba, 19/9/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị thuốc diệt cỏ cho các Trạm biến áp và Tổ TTLĐ thuộc TTĐ Miền Tây 1

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300235489

Nguồn vốn: CPSX 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 18/09/2023 16:00

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/09/2023 16:20

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 20 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong