Đấu thầu

Gói thầu: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2023 của PTC4

Thứ ba, 21/11/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2023 của PTC4

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2300323783

Nguồn vốn: CPSX 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 20/11/2023 11:47

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/11/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong