Đấu thầu

Gói thầu số 5.1/TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hệ thống PCCC CT:Hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ tại các TBA 110kV năm 2024

Thứ tư, 6/12/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ tại các TBA 110kV năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Mã TBMT: IB2300326721

Nguồn vốn: Vốn vay TM &KHCB

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/12/2023 07:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/12/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong