Đấu thầu

Gói thầu số 06: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ

Thứ sáu, 8/12/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300328874

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/12/2023 17:37

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 110.600.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong