Đấu thầu

Gói thầu số 21/2024 “Sửa chữa bàn kiểm định điện kế 1 pha MTE số 64388-0.1.1”

Thứ sáu, 8/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa bàn kiểm định điện kế 1 pha MTE S1-30.30, số: 64388-0.1.1/64388-0.1.0 – MCT: TNDD2406008

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300343917

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/12/2023 09:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.200.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong