Quy định về đo đếm điện năng trong thị trường cạnh tranh

Thứ sáu, 2/10/2009 | 09:21 GMT+7

Ngày 25/9/2009, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 27/2009/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục về đầu tư, quản lý vận hành hệ thống đo đếm điện năng; thu thập và xử lý số liệu đo đếm điện năng; trình tự, thủ tục giao nhận điện năng; các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo đếm, thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện trong thị trường phát điện cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng Thông tư này là: các đơn vị phát điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và các đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện BOT; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; công ty mua bán điện; các đơn vị sở hữu, vận hành lưới truyền tải điện; các đơn vị sở hữu, vận hành lưới phân phối điện; các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến đo đếm điện năng.

Theo Thông tư, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống đo đếm có trách nhiệm quản lý, theo dõi vận hành, bảo dưỡng, thay thế các hệ thống đo đếm trong phạm vi quản lý của mình đảm bảo tính chính xác, ổn định, tin cậy và bảo mật của các hệ thống đo đếm. Việc thay thế thiết bị, công nghệ áp dụng cho hệ thống đo đếm chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận và thống nhất giữa đơn vị phát điện và công ty mua bán điện. Việc tháo bỏ niêm phong kẹp chì công tơ và hệ thống đo đếm chỉ do đơn vị thí nghiệm, kiểm định thực hiện trong trường hợp thay thế, kiểm định, thí nghiệm và xử lý sự cố hệ thống đo đếm.

Bộ Công thương