Từ 1-6, áp dụng giá bán điện theo cơ chế thị trường

Thứ bảy, 16/4/2011 | 12:46 GMT+7
<p style="text-align: justify;">Ngày 15-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Theo quyết định này, trong năm tài chính, giá bán điện chỉ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Các thông số đầu vào khác của giá bán điện chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo quy định. Thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là ba tháng. Việc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường phải được thực hiện công khai, minh bạch. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trường hợp cần thiết, Nhà nước sử dụng quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để bình ổn giá bán điện nhằm giảm thiểu tác động bất lợi đến ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trường hợp giá nhiên liệu, tỷ lệ ngoại tệ tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành và cơ cấu sản lượng điện phát thay đổi so với kế hoạch phát điện hiện hành đã được Bộ Công thương phê duyệt, làm giá bán điện tại thời điểm tính toán giảm từ 5% trở lên so với giá bán điện hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trong trường hợp giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng với mức 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận. Trong thời gian 5 ngày, Bộ Công Thương có trách nhiệm trả lời và nếu chưa có ý kiến trả lời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện 5%.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Trong trường hợp giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng với mức trên 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /> Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2011./<br /> </span></p> Bài: Thanh Mai; Ảnh: Ngọc Hà