Đấu thầu

Gói 8 - Đèn báo sự cố

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:51 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Mã TBMT: IB2300001714

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 15:51

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 8.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong