Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm các loại ống xoắn và phụ kiện phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2023

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:46 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm các loại ống xoắn và phụ kiện phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2023

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tây Ninh

Mã TBMT: IB2300008274

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 17/01/2023 16:16

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong