Đấu thầu

Gói thầu 22TBT-G77: Cung cấp thiết bị điều khiển đóng cắt tụ bù trung áp

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:49 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt tụ bù trung áp năm 2023

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2200104085

Nguồn vốn: ĐTXD, SXKD của EVNCPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 16:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/02/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 168 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 470.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong