Đấu thầu

Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động OLTC MBA AT4 TBA 500kV Dốc Sỏi

Thứ ba, 17/1/2023 | 16:47 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023

Bên mời thầu: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2

Mã TBMT: IB2300006713

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/01/2023 16:14

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 27.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong