Đấu thầu

Gói thầu số 02 – Mua sắm vật tư Danh mục: SCL lưới điện hạ thế trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ tư, 18/1/2023 | 11:58 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SCL lưới điện hạ thế trên địa bàn huyện Na Hang và huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300009394

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2023 theo phân bổ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 18/01/2023 11:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/02/2023 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 64.743.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong