Đấu thầu

Gói thầu 02.2024.CPSX: Dịch vụ bảo vệ mục tiêu an ninh khu vực Truyền tải điện Đông Bắc 2 quản lý năm 2024

Thứ sáu, 8/12/2023 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch: bảo vệ mục tiêu an ninh khu vực Truyền tải điện Đông Bắc 2 quản lý năm 2024

Bên mời thầu: Truyền tải điện Đông Bắc 2

Mã TBMT: IB2300354917

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/12/2023 09:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 48.326.129 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong